malkos

Ši žiema nešalta ir malkų buvo sunaudota gerokai mažiau, tačiau laikas pasirūpinti, kad nepritrūktų malkų ir sekantį šildymo sezoną. Ypač palanku apsirūpinti dabar , kadangi rinkoje jaučiamas malkų perteklius ir jos nepabrango.  Malkų kaitrumas Prieš renkantis malkas svarbu atsižvelgti į kainą ir efektyvumą. Nors ąžuolinės ir uosinės malkos yra kaitresnės nei beržinės, jos ir gerokai …

Read more
perkame mediena

LIETUVOS RESPUBLIKOS M I Š K Ų ĮSTATYMAS 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2001 m. liepos 1 d.: Nr. IX-240, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1161 (2001 04 25) I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą …

Read more
misko prieziura

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1‑199 MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato miško atkūrimo ir įveisimo, miško želdinių ir žėlinių priežiūros, apsaugos ir miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių kokybės reikalavimus. 2. Šių Nuostatų reikalavimai …

Read more
projektai

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės I. Bendroji dalis 1. Šios taisyklės reglamentuoja biržių atrėžimą visų nuosavybės formų miškuose ir jų įvertinimą valstybiniuose miškuose. 2. Biržių atrėžimas ir įvertinimas yra medynų sklypų kirtimui atribojimas ir apmatavimas, medžių ženklinimas, kirstinų medžių tūrio nustatymas bei …

Read more
perka miska 3

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Miško kirtimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pagrindinius miško kirtimų (medienos ruošos, medienos ištraukimo) miškuose biologinius, ekologinius ir technologinius reikalavimus. 2. Taisyklės privalomos visiems miško savininkams, valdytojams ir naudotojams. 3. Miško kirtimai skirstomi į pagrindinius, …

Read more
1600x1200

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 632 redakcija) PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, miškotvarkos …

Read more