Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 632
redakcija)

PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, miškotvarkos projektų rengimą, taip pat nustato privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.

2. Privačiu mišku laikomas miškas, nuosavybės teise priklausantis privačių miškų savininkams (fiziniams bei juridiniams asmenims ir užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems nuosavybės teisę į miškus).

Kitos sąvokos šiuose Nuostatuose suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose miškų atkūrimą, apsaugą, tvarkymą ir naudojimą.

3. Privačių miškų savininkams konsultuoti ir mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis numatomos lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, kurios sąmatą pagal priemones tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Miškų urėdijos gali teikti privačių miškų savininkams mokamas paslaugas, susijusias su miškų naudojimu, atkūrimu, apsauga ir įveisimu.

5. Privačių miškų savininkus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir šių Nuostatų reglamentuojamais klausimais nemokamai konsultuoja regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai.

6. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus specialios paskirties objektų (pasienio zona ir kita) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti įstatymai, rinkti juose vaistažoles ir vaistinę žaliavą, išskyrus augalus tų rūšių, kurių sąrašą tvirtina Aplinkos ministerija, skinti vaisius, riešutauti, uogauti ir grybauti, laikydamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), kitų įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

7. Dėl svarbių priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, miško kirtimai, specializuoto ūkio plotai, saugomi objektai, būtinumas išsaugoti miško išteklius, miško verslai ir panašiai) savivaldybių vykdomosios institucijos miškų urėdijų ir valstybinių parkų direkcijų ar miško savininkų teikimu gali uždrausti ar apriboti asmenų lankymąsi miške ir vaistažolių, grybų, uogų, kitų miško išteklių naudojimą. Uždraustų ar apribotų lankyti miškų ribas rodo miško valdytojo, savininko ar naudotojo pastatyti informaciniai ženklai.

II. privačių miškų tvarkymas IR MIŠKOTVARKOS PROJEKTAI

8. Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai (toliau vadinama – miškotvarkos projektai) sudaromi visoms privačioms miško valdoms. Privalomos vykdyti miškotvarkos projekto dalys yra šios: pagrindinių kirtimų dešimtmečio norma (ją viršyti draudžiama), miško atkūrimas ir aplinkosaugos reikalavimai. Neplyni pagrindiniai kirtimai vietoj miškotvarkos projekte suprojektuotų plynų pagrindinių kirtimų gali būti vykdomi nepatikslinus miškotvarkos projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

9. Miškotvarkos projektai rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 (Žin., 2006, Nr. 95-3741, 2010, Nr. 81-4249).

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

10. Vykdant valstybinę miškų inventorizaciją, inventorizuojami ir apskaitomi privatūs miškai. Valstybinė miškų inventorizacija atliekama, taip pat inventorizacijos ir apskaitos duomenys privačių miškų savininkams teikiami nemokamai laikantis Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos, patvirtintos aplinkos ministro 2001 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 352 (Žin., 2001, Nr. 63-2301).

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

11. Miškotvarkos projektus įgyvendina privačių miškų savininkai arba kiti fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos sutartiniais pagrindais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

12. Miškų ūkio organizavimo tvarką privačiuose miškuose, kuriems miškotvarkos projektai dar neparengti, ir tuose miškuose, kurių grąžinimas savininkams, vykdant žemės reformą, galutinai teisiškai neįformintas, nustato Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569 (Žin., 2004, Nr. 166-6081), ir Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 219 (Žin., 2002, Nr. 49-1909).

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

13. Jeigu miškotvarkos projekto nėra, pagrindiniai kirtimai privačiose valdose draudžiami, išskyrus:

13.1. III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;

13.2. III–IV miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;

13.3. kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;

13.4. kirtimus šių Nuostatų 18 punkte nurodytoms reikmėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

14. Privatūs miškai miškų grupėms priskiriami pagal Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašą ir Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171 (Žin., 2001, Nr. 84-2931; 2008, Nr. 68-2588).

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

15. Projektuojant kirtimus tam tikrų miškų grupių miškuose, privaloma atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

15.1. II A miškų grupės ekosistemų apsaugos ir II B miškų grupės rekreaciniuose miškuose blogos sanitarinės būklės, stichinių ar biotinių veiksnių pažeisti medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais. II B miškų grupės rekreaciniuose miškuose leidžiami visų rūšių ugdymo, sanitariniai ir kraštovaizdžio formavimo kirtimai.

15.2. III miškų grupės miškuose leidžiami neplyni ir nedidelio ploto (iki 5 hektarų) plyni pagrindiniai, ugdymo ir sanitariniai kirtimai. Kai gretimose miško valdose plynų pagrindinių kirtimų biržės susisiekia, bendras jų plotas negali būti didesnis kaip 5 hektarai.

15.3. IV miškų grupės miškuose leidžiami visi kirtimai. Leidžiamas plynų pagrindinių kirtimų vienos biržės plotas – ne daugiau kaip 8 hektarai. Kai plynų kirtimų biržės susisiekia, bendras jų plotas negali būti didesnis kaip 8 hektarai.

15.4. II, III ir IV miškų grupių miškuose plynų sanitarinių kirtimų plotas neribojamas. Nacionaliniuose parkuose esančiuose III–IV miškų grupių miškuose pagrindiniai plyni kirtimai draudžiami, išskyrus pelkinius ir užpelkėjusių augaviečių medynus ir blogos sanitarinės būklės medynus, kurių būklės negalima pagerinti neplynais kirtimais.

15.5. Privačių miškų savininkai II B, III ir IV miškų grupių miškuose gali įrengti poilsio aikšteles su miško baldais, rekreacinius ir pažintinius takus, atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus ir kitas priemones, numatytas miškotvarkos projektuose, jeigu tai neprieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentams, nuostatams ar veiklos juose reglamentams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)(papildyta nauju 15.4 punktu)

16. Pagrindinių kirtimų dešimtmečio norma nustatoma atsižvelgiant į medynų kirtimų amžių, kirtimo būdą, leistiną biržių plotą, šliejimo laiką, medynų būklę, gretimas miško valdas ir vadovaujantis Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika, patvirtinta aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-362 (Žin., 2008, Nr. 79-3135). Privačių miškų savininkai, turintys daugiau kaip 500 hektarų miško, privalo neviršyti metinės pagrindinių miško kirtimų normos. Kiti privačių miškų savininkai, nepažeisdami miško kirtimo taisyklių, gali nukrypti nuo metinės miško kirtimų normos, bet privalo laikytis dešimtmečio miško kirtimų normos. Pagal nustatytą dešimtmečio kirtimo normą medynai gali būti kertami kasmet po dešimtadalį šios normos, arba turi būti laikomasi šių reikalavimų:

16.1. Jeigu dešimtmečio kirtimo normos plotas neviršija 3 hektarų, medynai gali būti kertami per kelis kartus arba iš karto.

16.2. Jeigu dešimtmečio kirtimo norma yra 3,1–6 hektarai, turi būti kertama ne mažiau kaip per 2 kartus, per pirmuosius 5 metus iškertant ne daugiau kaip 3 hektarus miško.

16.3. Jeigu dešimtmečio kirtimo norma yra 6,1–10 hektarų, turi būti kertama ne mažiau kaip per 3 kartus.

16.4. Jeigu dešimtmečio kirtimo norma yra 10,1 ir daugiau hektarų, turi būti kertama ne mažiau kaip per 4 kartus.

16.5. Šių Nuostatų 16.3 ir 16.4 punktuose numatytais atvejais per pirmuosius 5 metus turi būti iškertama ne daugiau kaip pusė dešimtmečio kirtimo normos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

17. Minimalus medynų pagrindinių kirtimų ir gamtinės brandos amžius visuose miškuose nustatytas Miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin., 2010, Nr. 14-676).

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

18. Privačiuose III ir IV miškų grupių miškuose miškų savininkams, remontuojantiems, rekonstruojantiems jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statantiems pastatus pagal jų užsakymu parengtus ir pateiktus statinių projektus ir statybą leidžiančius dokumentus, laikantis Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 31-1173; 2007, Nr. 137-5622), gali būti leidžiami pagrindiniai (plyni ir neplyni) kirtimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

III. PRIVAČIŲ MIŠKŲ NAUDOJIMAS IR ATKŪRIMAS

19. Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentai, laikydamiesi Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin., 2011, Nr. 1-7).

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

20. Leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

20.1. jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);

20.2. atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai, vėjavartos ar vėjalaužos;

20.3. atrankinius sanitarinius kirtimus;

20.4. baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;

20.5. neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;

20.6. kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę);l

20.7. plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;

20.8. retinimo ir einamuosius kirtimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)(papildyta 20.6 punktu)

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07)(papildyta 20.7 punktu)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)(papildyta 20.8 punktu)

21. Šių Nuostatų 20 punkte nurodyti kirtimai vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569 (Žin., 2004, Nr. 166-6081), ir Miško kirtimų taisyklėmis. Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 punktuose nurodytus kirtimus, privalo Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai, per Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nustatytus terminus negavę neigiamo regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymo ar gavę suderinimą, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

22. Piliečiams, susigrąžinusiems mišką, jį valdantiems, naudojantiems ir juo disponuojantiems bendrosios nuosavybės teise, leidimas kirsti mišką išduodamas vienas visiems bendraturčiams arba vienam bendraturčiui visų bendraturčių sutikimu.

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kertantys privatų mišką, privalo turėti darbo vietoje leidimą kirsti mišką (kopiją), jeigu tiems kirtimams vykdyti tokie leidimai privalomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

24. Paženklinti kirstinus medžius, atrėžti biržes, parengti kirtimų dokumentaciją gali asmenys, nurodyti Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 (Žin., 2004, Nr. 167-6157), šių taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

25. Asmenys, transportuodami privačiuose miškuose pagamintą medieną, privalo turėti medienos gabenimo dokumentus, užpildytus laikantis Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-313 (Žin., 2004, Nr. 94-3446).

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

26. Leidimas kirsti mišką netenka galios, kai gavęs leidimą kirsti mišką fizinis asmuo miršta, juridinis asmuo ar kita organizacija pasibaigia, kai pasibaigia leidimo kirsti mišką galiojimo laikas arba pagal Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą leidimas kirsti mišką pripažįstamas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

27. Privatus miškas medžioklei naudojamas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Privačių miškų savininkai gali ganyti gyvulius savo miškuose, išskyrus kirtavietes ir jaunuolynus iki 20 metų.

Kirtavietėse ir degavietėse miškas turi būti atkuriamas laikantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 (Žin., 2008, Nr. 45-1702). Miško atkūrimas ir įveisimas taip pat apima medynų rekonstravimą, želdinių ir žėlinių papildymą, priežiūrą ir apsaugą, kol susiformuoja jaunuolynas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

29. Miškas ne miško žemėje įveisiamas laikantis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 (Žin., 2004, Nr. 55-1918).

IV. Privačių Miškų SAVININKŲ PAREIGOS

30. Privataus miško savininkas privalo laikytis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų bei šių Nuostatų reikalavimų.

31. Privataus miško savininkas privalo:

31.1. saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų veiksmų, darančių žalą miškui ir aplinkai;

31.2. laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, savo lėšomis įgyvendinti profilaktines priešgaisrines priemones (įrengti priešgaisrines juostas ir laužavietes, valyti užšlemštą mišką ir kita), stichinių nelaimių miškuose atvejais vykdyti Aplinkos ministerijos nustatytas specialias apsaugos ir nelaimių padarinių šalinimo priemones;

31.3. laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 (Žin., 2007, Nr. 42-1596), nustatytais terminais išvežti arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną, informuoti valstybinius miškų pareigūnus apie atsiradusius miško kenkėjų ir ligų židinius;

31.4. želdintinas ir atželiančias kirtavietes ir degavietes atkurti ne vėliau kaip per 3 metus po jų atsiradimo; žuvusius želdinius ir žėlinius atkurti ne vėliau kaip per 2 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo;

31.5. atlikti miško naudojimo, atkūrimo ir priežiūros darbus tais būdais ir priemonėmis, kurie turi mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, išsaugo dirvožemio našumą ir biologinę įvairovę;

31.6. laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių;

31.7. miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbus, jaunuolynų ugdymo kirtimus atlikti laikydamasis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose ir Miško kirtimų taisyklėse nustatytų terminų;

31.8. užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą;

31.9. netrukdyti fiziniams asmenims laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus šių Nuostatų 7 punkte nustatytus atvejus, specialios paskirties objektų (pasienio zona ir kita) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti įstatymai;

31.10. aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl miško savininkų statistinės ataskaitos apie privataus miško tvarkymą ir naudojimą teikimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3101, 2004, Nr. 136-4975) nustatyta tvarka pateikti informaciją ir statistikos duomenis apie miškų ūkio veiklą savo valdose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

V. Privačių miškų SAVININKŲ TEISĖS

32. Privataus miško savininkas turi teisę:

32.1. valdyti, naudoti miško valdą ir disponuoti ja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;

32.2. pagal tarpusavio susitarimą parduoti ar kitaip leisti naudoti nenukirstą mišką fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu yra leidimas kirsti mišką arba vykdomi kirtimai, kuriems leidimo nereikia;

32.3. regiono aplinkos apsaugos departamentui atsisakius išduoti leidimą kirsti mišką arba neleidus vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 punktuose numatytų kirtimų, apskųsti jo sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

32.4. privačioje žemėje įveisti miškus ir paversti juos kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.5. nemokamai gauti iš regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų konsultaciją miškų ūkio tvarkymo klausimais;

32.6. gauti kompensacijas (kurių apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė) dėl ūkinės veiklos ribojimo, kai steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą;

32.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, steigti įmones ir organizacijas, kurti tikslinius fondus, kitaip kaupti lėšas miško ūkinei veiklai plėtoti;

32.8. dalyvauti kartu su privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiais pareigūnais, kai tikrinama jo miško valda.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

VI. PRIVAČIŲ MIŠKŲ BŪKLĖS, NAUDOJIMO, ATKŪRIMO IR APSAUGOS
VALSTYBINĖ KONTROLĖ

33. Privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę atlieka regionų aplinkos apsaugos departamentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 42-2028 (2010-04-12)

34. Atliekant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, tikrinama:

34.1. nustatytosios pagrindinių miško kirtimų normos laikymasis, kirtimo būdų ir biržių išdėstymo atitiktis miškotvarkos projektui;

34.2. kirstinų medžių atrinkimo ir iškirtimo teisingumas;

34.3. leidime kirsti mišką nurodytų sąlygų laikymasis, kirtaviečių išvalymas;

34.4. sanitarinė miškų būklė;

34.5. želdintinų kirtaviečių ir degaviečių atkūrimas augavietę atitinkančiomis medžių rūšimis, atkūrimo termino laikymasis, šių darbų kokybė;

34.6. priešgaisrinė miškų apsauga;

34.7. nurodytų žemės nuosavybės dokumente ir miškotvarkos projekte specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, taip pat kitų aplinkosaugos reikalavimų laikymasis;

34.8. privačių miškų savininkų laikymasis įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, nustatytų reikalavimų.

35. Privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinė kontrolė ir priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

––––––––––––––––

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 421, 2000 04 14, Žin., 2000, Nr.32-902 (2000 04 19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 905, 2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 63-2287 (2001-07-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Nauja priedo redakcija nuo 2001-07-20

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 632, 2004-05-26, Žin., 2004, Nr. 86-3117 (2004-05-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2004-05-29

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 42-2028 (2010-04-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja 2010-07-01.

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. LIEPOS 24 D. NUTARIMO NR. 799 „DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Written by Gediminas